VEDTÆGTER 

Den Gamle Biograf Vedtægter Februar2018 

 • 1. Navn og tilhørsforhold 
 • 1.1 Foreningens navn er: Den Gamle Biograf‘ 
 • 1.2 Foreningens hjemsted er Kjellerup, Silkeborg Kommune 

 

 • 2. Formål 
 • 2.1 Den almennyttige forening Den Gamle Biograf har til formål, at understøtte og facilitere kreative og kulturelle projekter i Kjellerup og opland og rammesætte forpligtende fællesskaber på tværs af borgergrupper. Foreningens formål er endvidere at styrke borgernes demokratiske dannelse gennem folkeoplysning og medlemmernes evne og lyst til, gennem social, kreativ, kulturel og innovativ samskabelse, at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i lokalsamfundet

 

 • 3. Medlemskab 
 • 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som betaler medlemskontingent og som tilslutter sig foreningens formål. Medlemskontingentet betales som et årligt kontingent og kan opsiges med en måneds varsel. Medlemsskabet følger kalenderåret
 • 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling

 

 • 4. Generalforsamling 
 • 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
 • 4.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel og ikke sjældnere end en gang årligt
 • 4.2 a Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned
 • 4.3 Dagsorden for generalforsamlingen fastsættes af fremmødte medlemmerne eller ved skriftlige indkomne forslag
 • 4.4 Alle beslutninger en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning
 • 4.5 Alle på generalforsamlingen fremmødte medlemmer har stemmeret

 

 • 5. Bestyrelse 
 • 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges på årets første generalforsamling, der afholdes ikke senere end april
 • 5.2 Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer. Bestyrelsen består af fem medlemmer. Det tilsigtes endvidere at begge køn er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsemedlem er fraværende ved et bestyrelsemøde, eller forlader bestyrelsen indenfor valgperioden
 • 5.3 Bestyrelsen vælges for en toårig periode, så formand og bestyrelsemedlem x vælges på ulige år og næstformand, bestyrelsemedlem y og kasserer vælges på lige år. Genvalg kan ske
 • 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden
 • 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. eget initiativ eller på foranledning af generalforsamlingen

 

 • 6. Tegningsret 
 • 6.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i fællesskab, eller af formanden i forening med to af bestyrelsens øvrige medlemmer
 • 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig
 • 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Ved beløb under 1.000 kr. kan formand eller økonomiansvarlige alene underskrive
 • 7. Vedtægtsændringer 
 • 7.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer
 • 8. Ekstraordinær generalforsamling 
 • 8.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 af foreningens medlemmer har behov for det. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som en ordinær generalforsamling
 • 9. Regnskab og økonomi 
 • 9.1 Regnskabsåret følger kalenderåret
 • 9.2 Det reviderede regnskab med kommende års budgetforslag skal være offentliggjort senest 14 dage før årets første generalforsamling
 • 9.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det
 • 9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse
 • 9.5 Den gamle Biograf og bestyrelsen lader sig ikke finansiere af nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer (jvnf. Restaurationslovens § 16) 
 • 10. Opløsning 
 • 10.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende generalforsamling

§ 10.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål, som udvælges af generalforsamlingen. I forbindelse med uddeling af foreningens midler høres Silkeborg Kommune herom.

Vedtægter kan også downloades her: DGB Vedtægter 31-8-2021 – underskrevet af bestyrelsen